IBV SEVER BIJACOVCE

Ponúkame pozemky na individuálnu výstavbu rodinných domov v katastri obce Bijacovce (okres Levoča).

Bývanie v Bijacovciach

SEVER

BIJACOVCE SEVER – Nová adresa na bývanie pre Vašu rodinu.

BLÍZKO PRÍRODY

Územie IBV Sever sa nachádza na okraji obce Bijacovce s výhľadom na Spišský hrad.

ZŠ s MŠ Bijacovce

V obci sa nachádza Základná škola s materskou školou.

LOKALITA

Len 5 minút od dialnice D1 smer Poprad a Prešov. Len 15 minút od okresného mesta Levoča.

ŠPORT a voľný čas

V obci fungujú kluby a zložky - Futbalový klub, Dobrovoľný hasičský zbor, Stolnotenisový klub, Šachový klub, Dychová hudba.

Nákupy

Na bežný nákup čerstvých potravín Vám postačia predajne, ktoré sa nachádzaju priamo v obci na dvoch miestach.

ZDRAVIE

Len 6 minút od Spišského Podhradia, kde nájdete ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, detí a zubnú ambulanciu.

1.etapa pozemkov

V PREDAJI

Aktuálne ponúkame na predaj 1.etapu (ulicu) pozemkov pre IBV SEVER – 21 pozemkov s dostatočnou rozlohou na výstavbu rodinných domov.

IBV Sever

Kliknite na parcelu pozemku pre zobrazenie viac info.

IBV Sever
VOĽNÝ - 1262/68 - 897m2 VOĽNÝ - 1262/67 - 737m2 VOĽNÝ - 1262/66 - 738m2 VOĽNÝ - 1262/65 - 738m2 VOĽNÝ - 1262/64 - 739m2 VOĽNÝ - 1262/63 - 739m2 VOĽNÝ - 1262/62 - 740m2 VOĽNÝ - 1262/61 - 740m2 VOĽNÝ - 1262/60 - 741m2 VOĽNÝ - 1262/59 - 899m2 VOĽNÝ - 1262/48 - 880m2 VOĽNÝ - 1262/49 - 740m2 VOĽNÝ - 1262/50 - 739m2 VOĽNÝ - 1262/51 - 737m2 VOĽNÝ - 1262/52 - 735m2 VOĽNÝ - 1262/53 - 734m2 VOĽNÝ - 1262/54 - 734m2 VOĽNÝ - 1262/55 - 735m2 VOĽNÝ - 1262/56 - 730m2 VOĽNÝ - 1262/57 - 728m2 VOĽNÝ - 1262/58 - 689m2

VOĽNÝ – 1262/68 – 897m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 897m2

VOĽNÝ – 1262/67 – 737m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 737m2

VOĽNÝ – 1262/66 – 738m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 738m2

VOĽNÝ – 1262/65 – 738m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 738m2

VOĽNÝ – 1262/64 – 739m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 739m2

VOĽNÝ – 1262/63 – 739m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 739m2

VOĽNÝ – 1262/62 – 740m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 740m2

VOĽNÝ – 1262/61 – 740m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 740m2

VOĽNÝ – 1262/60 – 741m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 741m2

VOĽNÝ – 1262/59 – 899m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 899m2

VOĽNÝ – 1262/48 – 880m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 899m2

VOĽNÝ – 1262/49 – 740m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 740m2

VOĽNÝ – 1262/50 – 739m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 739m2

VOĽNÝ – 1262/51 – 737m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 737m2

VOĽNÝ – 1262/52 – 735m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 735m2

VOĽNÝ – 1262/53 – 734m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 734m2

VOĽNÝ – 1262/54 – 734m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 734m2

VOĽNÝ – 1262/55 – 735m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 734m2

VOĽNÝ – 1262/56 – 730m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 730m2

VOĽNÝ – 1262/57 – 728m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 728m2

VOĽNÝ – 1262/58 – 689m2

VOĽNÝ
Výmera parcely – 689m2

 

 

Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu jednotlivého pozemku v celosti. Uchádzač môže podať len jeden návrh a len k jednej z nehnuteľností, ktoré tvoria predmet verejnej súťaže.

B) Minimálna kúpna cena:

Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške  70,00€/1 m2.  

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

  • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,
  • heslo „Obchodná verejná súťaž IBV Bijacovce“
  • označenie „Neotvárať“
  • adresa príjemcu: Obec Bijacovce, Obecný úrad Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 19.10.2023 o 12.00 hod.

Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 5 000 €. Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu SK69 5600 0000 0034 1669 9007  bankové spojenie: Prima banka Slovenko a. s.  Variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby (navrhovateľa). Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže alebo odo dňa zrušenia obchodnej verejnej súťaže. Úspešnému súťažiteľovi sa zábäzpeka započíta na úhradu kúpnej ceny.